तुमचे लाभ माहित करा

महा ग्रामीण ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या सेवा

ग्रामपंचायत सर्व स्वयंघोषणा पत्र
मोबाईल रिचार्ज
बँक सेवा
वीज बिल भरणा
PAN
मतदान कार्ड ,निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र
पासपोर्ट सेवा
रेल्वे तिकीट
वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
१० मिळकतीचे प्रमाणपत्र
११ तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
१२ ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
१३ पत दाखला
१४ सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
१५ प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज
१६ अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
१७ भूमिहीन प्रमाणपत्र
१८ शेतकरी असल्याचा दाखला
१९ सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
२० डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
२१ नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र
२२ जातीचे प्रमाणपत्र
२३ औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी( गौण खनिज उत्खनन)
२४ औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामी बिगर अनुसूचित वृक्ष तोड परवानगी
२५ ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग
२६ जन्म नोंद दाखला
२७ मृत्यु नोंद दाखला
२८ विवाह नोंदणी दाखला
२९ रहिवाशी प्रमाणपत्र
३० दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
३१ हयातीचा दाखला
३२ ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
३३ निराधार असल्याचा दाखला
३४ शौचालयाचा दाखला
३५ विधवा असल्याचा दाखला
३६ विभक्त कुटुंब प्रमाणपत्र
३७ परितक्त्या प्रमाणपत्र
३८ नमुना 8 चा उतारा
३९ नोकरी
४० ई-शिष्यवृत्ती
४१ सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
४२ प्रधानमंत्री आवास योजना-सर्वांसाठी आवास (शहरी
४३ कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, मंत्रालयाद्वारे प्रोत्साहित संस्था
४४ महा परीक्षा
४५ अपंग आधार कार्ड
४६ फूड लायसन
४७ १० वी,१२ वी निकाल
४८ गिरणी कामगार  नोंदणी
४९ कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय(ITI)
५० प्रधान मंत्री रोजगार सेवा
५१ पोलिस क्लिअरन्स सर्व्हिसेस
५२ धर्मादायधर्मादाय आयुक्तालय आयुक्तालय
५३ आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्रातील सुधारणा
५४ दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी
५५ दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण
५६ कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
५७ कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी
५८ कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण
५९ बिडी आणि सिगार (नोकरीच्या शर्ती) वर्कस अधिनियम 1966 अंतर्गत औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी.
६० कारखाना नोंदणी
६१ कारखाना नूतनीकरण
६२ मालकी हक्काचे हस्तांतरण, बाष्पके संचालनालय
६३ प्रमाणपत्राची नक्कल करणे, बाष्पके संचालनालय
६४ इमारत व इतर बांधकाम मजूर(नोकरीचे नियमन आणि शर्ती) अधिनियम, 1996 अंतर्गत आस्थापनांची नोंदणी.
६५ मोटार परिवहन कामगार अधिनियम 1961 अंतर्गत नोंदणी
६६ कारखाने अधिनियम 1948 च्या महाराष्ट्र कारखाने नियम, 1963 दुय्यम परवाना देणे/ परवाना दुरूस्ती करणे.
६७ कारखाने अधिनियम 1948 च्या महाराष्ट्र कारखाने नियम, 1963 अन्वये नकाशे मंजूर करणे.
६८ बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी
६९ बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण
७० बाष्पके निर्मात्यांना मान्यता
७१ बाष्पके निर्मात्यांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण
७२ बाष्पके / मितीपयोजके उभारणीची मान्यता
७३ बाष्पके / मितीपयोजके उभारणीच्या मान्यतेचे नुतनीकरण
७४ मितीपयोजके निर्मात्यांना मान्यता
७५ मितीपयोजके निर्मात्यांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण
७६ प्रेशर व्हेसल निर्मात्यांना मान्यता
७७ प्रेशर व्हेसल निर्मात्यांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण
७८ प्रेशर पार्टस निर्मात्यांना मान्यता
७९ प्रेशर पार्टस निर्मात्यांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण
८० हिट एक्सचेंजर निर्मात्यांना मान्यता
८१ हिट एक्सचेंजर निर्मात्यांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण
८२ स्मॉल इंडस्ट्रीएल बाष्पके निर्मात्यांना मान्यता
८३ स्मॉल इंडस्ट्रीएल बाष्पके  निर्मात्यांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण
८४ बाष्पके व मितीपयोजके दुरुस्तीकारांना मान्यता
८५ बाष्पके व मितीपयोजके निर्मात्यांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण
८६ पाईप फॅब्रीकेटर म्हणून मान्यता
८७ पाईप फॅब्रीकेटर म्हणून मान्यतेचे नुतनीकरण
८८ आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत आस्थापनांना नोंदणी प्रमाणपत्र
८९ आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्रातील सुधारणा
९० आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत स्थलांतरीत कामगारांच्या भरतीसाठी कंत्राटदारास अनुज्ञाप्ती देणे
९१ आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत स्थलांतरीत कामगारांच्या भरतीसाठी मध्यस्थी (एजंट) कंत्राटदारास अनुज्ञाप्ती देणे
९२ आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार(रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत स्थलांतरीत कामगारांच्या रोजगारासाठी कंत्राटदारांस अनुज्ञाप्ती देणे
९३ आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे.
९४ ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत कटक मंडळे (Cantonment Board) यांना घरगुती पाणी वापर परवाना देणे
९५ महानगरपालिका, खाजगी विकसक, विशेष नगरविकास प्रकल्प यांना घरगुती/औद्योगीक पाणी वापर परवाना देणे
९६ पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजूरी देणे
९७ पाणी वापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे
९८ बिगर सिंचनाची पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे
९९ पाणीपट्टी देयक तक्रार निवारण करणे
१०० लाभक्षेत्राचा दाखला देणे
१०१ नदी जलाशया पासून अंतराचा दाखला देणे
१०२ उपसा सिंचन परवानगी
१०३ औद्योगीक प्रयोजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे
१०४ भाग २- राजपत्र जाहिरात (नावात बदल)
१०५ भाग २- राजपत्र जाहिरात (जन्मतारखेत बदल)
१०६ भाग २- राजपत्र जाहिरात (धर्मात बदल)
१०७ भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती
१०८ कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग
१०९ नोकरी उत्‍सुक उमेदवारांची नोंदणी
११० सेवानियोजकाची नोंदणी
१११ तेंदू व्यापारी/उत्पादकांची नोंदणी
११२ बांबू पुरवठ्यासाठी बुरूड समाजाची नोंदणी
११३ वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या गुरांसाठी मंजूर करायची नुकसान भरपाई
११४ वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या अथवा अपंगत्व प्राप्त झालेल्या व्यक्तींना मंजूर करावयाचे वित्तीय सहाय्य
११५ वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसानापोटी मंजूर करायची नुकसान भरपाई
११६ पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (मंडल स्तर)
११७ पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (एका पेक्षा जास्त मंडल)
११८ आरा गिरणी अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासंदर्भात अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णय कळविणे
११९ सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे
१२० सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार बिगर आदिवासी अर्जदारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे
१२१ शोध उपलब्ध करणे
१२२ मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे
१२३ दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये,ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा
१२४ दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे
१२५ दस्ताची प्रमाणित नक्कल देणे.
१२६ नोटीस ऑफ इंटिमेशन फाईल करून देणे.
१२७ दस्तनोंदणीकरणे
१२८ विवाह प्रमाणपत्राच्या प्रमाणित नकला देणे.
१२९ इतर पद्धतीने अगोदरच झालेल्या विवाहाची विशेष कायदा, 1954 अंतर्गत नोदणी करणे.
१३० दस्त नोंदणी संदर्भात गृहभेट देणे.
१३१ विशेष कुलमुखत्यारपत्राचे अधिप्रमाणन करून देणे.
१३२ सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताची नक्कल देणे
१३३ मृत्युपत्राचा सीलबंद लखोटा जमा करणे,परत घेणे व उघडणे.
१३४ विशेष विवाह कायदा,1954 अन्वये विवाह संपन्न करणे.
१३५ सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे.
१३६ सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग
१३७ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण
१३८ सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे
१३९ सहकारी संस्थांची उपविधी दुरूस्ती करणे
१४० सावकारी व्यवसायासाठी परवाना देणे
१४१ सावकारी व्यवसायासाठी परवाना नुतनीकरण देणे
१४२ भागीदारी संस्थेची नोंदणी
१४३ राज्य विधिसेवाप्राधिकरणाने द्यावयाचेकायदेविषयक मोफतसहाय्य
१४४ महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थांची नोंदणी (एक) मुंबईमध्ये (दोन) इतर जिल्ह्यांमध्ये
१४५ विदेशी कलाकारांच्या सहभागास परवानगी
१४६ कागदपत्रांचे साक्षांकन
१४७ ध्वनीक्षेपकाचा परवाना देणे
१४८ मनोरंजनाचे कार्यक्रमांना ना-हरकत परवाना देणे
१४९ सभा,संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा इ. करिता परवानगी देणे
१५० निमशासकीय, खाजगी संस्था इ.मध्ये नोकरीकरिता वर्तणूक व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र देणे
१५१ पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल, बार इ.करिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
१५२ शस्त्र परवान्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
१५३ भारतीय नागरिकांना परदेशात जाण्यासाठी पोलीस अनुमती प्रमाणपत्र देणे. (शिक्षणासाठी / नोकरीसाठी प्रवेशपत्र (व्हीसा)
१५४ विदेशी नागरीकांचे नागरिकत्वाचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवणे
१५५ विदेशी नागरिकांनां निवासासाठी मुदतवाढ देणे / ना – हरकत प्रमाणपत्र देणे
१५६ पारपत्र पडताळणीसाठी – ना – हरकत प्रमाणपत्र देणे
१५७ भारतीय नागरिकांसाठी “नोरी” (NORI ) प्रमाणपत्र
१५८ पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र
१५९ तिबेटियन नागरिकांना भारत देशात परत येण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे.
१६० दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे
१६१ दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे
१६२ भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद करणे
१६३ नवीन वाहन नोंदणी करणे आणि नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे
१६४ वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे
१६५ वाहन मालकाच्या मृत्युनंतर वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे
१६६ वाहन हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे
१६७ वाहन पत्ता बदलण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे
१६८ भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद रद्द करणे
१६९ अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे
१७० तात्पुरती नोंदणी क्रमांक जारी करणे
१७१ इतर राज्यातून आलेल्या वाहनांना नोंदणी क्रमांक जारी करणे
१७२ शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी करणे
१७३ पक्की अनुज्ञप्ती जारी करणे
१७४ खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उदयानांना इरादा पत्र देणे
१७५ खाजगी माहिती तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे
१७६ खाजगी जैव तंत्रज्ञान उदयानांना इरादा पत्र देणे.
१७७ खाजगी जैव तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे
१७८ सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र
१७९ सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र अदा करणे
१८० सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानाच्या दाव्यास मंजुरी
१८१ मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन कायदा 1948
१८२ सुक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम अंतर्गत उद्योजकांसाठी एंटरप्रायझेस मेमोरेंडम भाग-1
१८३ सुक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम अंतर्गत उद्योजकांसाठी एंटरप्रायझेस मेमोरेंडम भाग-2
१८४ बृहन्मुंबई महानगरपालिका
१८५ विवाह नोंदणी ऑनलाईन अर्ज
१८६ जन्म आणि मृत्यू ऑनलाईन नोदणी अर्ज
१८७ झोन दाखला
१८८ बांधकाम परवाना
१८९ जोते प्रमाणपत्र
१९० भोगवटा प्रमाणपत्र
१९१ थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे
१९२ वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण दाखला देणे
१९३ दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण दाखला देणे
१९४ मालमत्ता कर उतारा देणे
१९५ नळजोडणी देणे
१९६ मलनि:सारण जोडणी देणे
१९७ गृहनिर्माण विभाग – म्हाडा
१९८ निवासी सदनिका / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण)
१९९ अनिवासी गाळा / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण)
२०० निवासी सदनिका / भूखंड नियमितीकरण
२०१ अनिवासी गाळा / भूखंड नियमितीकरण
२०२ थकबाकी बाबतचे ना देय प्रमाणपत्र
२०३ सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र
२०४ सदनिका / व्यापारी गाळा विक्री परवानगी
२०५ भूखंड विक्री परवानगी
२०६ भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र
२०७ सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र
२०८ सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती
२०९ सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा भाड्याने देणेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत अर्ज
२१० गृहनिर्माण विभाग – मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनरबांधणी मंडळ
२११ निवासी सदनिका / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण)
२१२ अनिवासी गाळा / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण)
२१३ निवासी सदनिका / भूखंड नियमितीकरण
२१४ अनिवासी गाळा / भूखंड नियमितीकरण
२१५ गृहनिर्माण विभाग – झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
२१६ वारस हस्तांतरण विषयक सेवा
२१७ भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर 10 वर्षांनी सदनिका हंस्तांतरण विषयक सेवा
२१८ सोसायटी नाव नोंदणी
२१९ संरक्षित झोपडीधारकांचे ओळखपत्र
२२० महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग
२२१ नळजोडणी करिता अर्ज
२२२ पाणी बिला संबंधी तक्रार नोंदणी अर्ज
२२३ नगर विकास
२२४ जन्म प्रमाणपत्र देणे
२२५ मृत्यू प्रमाणपत्र देणे
२२६ विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे
२२७ मालमत्ता कर उतारा देणे
२२८ थकबाकी नसलेबाबत दाखला देणे
२२९ दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे / वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे
२३० झोन दाखला देणे
२३१ भाग नकाशा देणे
२३२ बांधकाम परवानगी देणे
२३३ जोते प्रमाणपत्र देणे
२३४ भोगवटा प्रमाणपत्र देणे
२३५ नळ जोडणी देणे
२३६ जलनि:सारण जोडणी देणे
२३७ अग्निशमन ना हरकत दाखला देणे
२३८ अग्निशमन अंतिम ना हरकत दाखला देणे
२३९ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
२४० उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र
२४१ उद्योग चालविण्यासाठीचे संमतीपत्र
२४२ उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र (SRO आणि RO पातळी)
२४३ उद्योग चालविण्यासाठीचे संमतीपत्र (SRO आणि RO पातळी)
२४४ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
२४५ इमारत नकाशे मंजूरी, अग्निशामन ना हरकत प्रमाणपत्र,तात्पुरती नळ जोडणी,सांडपाणी नि:सारण नकाशे
२४६ अंतिम अग्निशामन यंत्रणा मंजूरी
२४७ इमारत पुर्णत्व प्रमाणपत्र/भोगवटा प्रमाणपत्र
२४८ कायम पाणीपुरवठा नळ जोडणी
२४९ मुंबई प्रदेश महानगरामधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान उदयोगांना ना हरकत प्रमाणपत्र
२५० मुंबई प्रदेश महानगरामधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत इरादापत्रे
२५१ मुंबई प्रदेश महानगरामधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत कंपन्यांची नोंदणी करणे
२५२ नागपूर महानगरपालिका
२५३ विवाह नोंदणी करिता अर्ज करा
२५४ अग्निशामन ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आवेदन
२५५ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
२५६ अपंगाना ओळखपत्र देणे
२५७ ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
२५८ परदेशी शिष्यवृत्ती
२५९ शासकीय वसतिगृह प्रवेश
२६० देशांतर्गत शिष्यवृत्ती
२६१ निवासी शाळा प्रवेश
२६२ अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचारात बळी पडलेल्या सदस्यांना अर्थसहाय्य
२६३ अपंग विध्यार्थ्यांना शासकीय/ शासन मान्य अनुदानित अपंग शाळेत/ कर्मशाळेत प्रवेश देणे
२६४ संजय गांधी निराधार योजना/ श्रावणबाळ पेंशन योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जदार निर्णय घेणे
२६५ अपंगांच्या अनुदानित विशेष शाळा/ कर्मशाळा /मतिमंद बालगृहे तसेच अपंग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे
२६६ वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग – आयुष
२६७ आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे
२६८ आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे
२६९ इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते
२७० आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे
२७१ आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे
२७२ आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे
२७३ आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे
२७४ वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग – MIMH
२७५ एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
२७६ एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे
२७७ एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे
२७८ एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र
२७९ एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे
२८० एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे
२८१ वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग – DMER
२८२ डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे
२८३ डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे
२८४ डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे
२८५ डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे
२८६ डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
२८७ डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे
२८८ डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे
२८९ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
२९० महाराष्ट्र राज्य ट्रान्सस्क्रीप्ट प्रमाणपत्र
२९१ महाराष्ट्र राज्य दुय्यम गुणपत्रिका
२९२ महाराष्ट्र राज्य दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र
२९३ महाराष्ट्र राज्य मायग्रेशन प्रमाणपत्र
२९४ दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र
२९५ दुय्यम गुणपत्रिका
२९६ परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची पुर्नमोजणी करणे.
२९७ दस्तऐवज पडताळणी
२९८ CET परीक्षेचे गुणपत्रक
२९९ माईग्रेशन एलिजिबिलिटी प्रमाणपत्र
३०० गृह विभाग – महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड
३०१ नवीन प्रवासी वाहतूक अनूज्ञाप्ती व नूतनीकरण
३०२ बंदर हद्दितील छायाचित्रीकरण करण्यासाठी परवाना
३०३ लांब अंतराच्या खाडी/समुद्रात पोहण्याची परवानगी
३०४ जलयानाचे सर्व्हेक्षण
३०५ पुस्तिका विक्री
३०६ सर्व्हेक्षण नकाशा विक्री
३०७ पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभाग – दर्शनिका विभाग
३०८ गॅझेटियर विभागातर्फे प्रकाशित गॅझेटियर ग्रंथाचे ई-बुक(सीडी) उपलब्ध करणे
३०९ पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभाग – पुराभिलेख संचालनालय
३१० जतन केलेल्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या अभिलेखाच्या प्रमाणित प्रती पुरविणे
३११ देशी व विदेशी संशोधकांना/ नागरिकांना संशोधनासाठी परवानगी देणे
३१२ स्कॅन केलेल्या अभिलेखाची सीडी पुरविणे
३१३ जतन केलेल्या अभिलेखाची झेरॉक्स प्रत पुरविणे
३१४ संशोधनासाठी जतन केलेले अभिलेख पुरविणे
३१५ संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या विविध कार्याकामांची माहिती पुरविणे
३१६ संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या कामकाज पद्धतीबद्दल माहिती देणे
३१७ ऊर्जा – महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमीटेड
३१८ नविन वीजपुरवठाकरिता अर्ज
३१९ नाव बदलणेकरिता अर्ज
३२० CRM New Service Request
३२१ महिला व बाल विकास विभाग
३२२ अंगणवाड्यांच्या येथे गर्भवती महिला नोंदणी अर्ज
३२३ मुले नोंदणी अर्ज (6 महिने – 3 वर्षे) अंगणवाड्यांच्या
३२४ (3 – 6 वर्ष) अंगणवाड्या येथे मुलांच्या नोंदणी अर्ज
३२५ सबला योजनेसाठी अर्ज : पौगंडावस्थेतील मुलींच्या नोंदणी
३२६ किशोरी शक्ती योजना: पौगंडावस्थेतील मुलींच्या नोंदणी
३२७ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रिया आर्थिक सहाय्य
३२८ स्वयंसेवी संस्थाची केंद्र सरकारला महिला वसतिगृह कार्यरत करण्याची शिफारस
३२९ मनोधैर्य योजने अंतर्गत बळी पात्रता निश्चित
३३० CCI समितीमध्ये मुलांच्या प्रवेशाबाबत
३३१ संकटात महिलांना निवारा घरांमध्ये प्रवेश
३३२ आयआयटीयांस पेस अकादमीच्या सहकार्याने स्पर्धात्मक परीक्षामध्ये 50 मुलींना शुल्क प्रशिक्षण देणे
३३३ समुपदेशन केंद्र स्वयंसेवी संस्था / संघटना अनुदान
३३४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग
३३५ जननी सुरक्षा योजना
३३६ जननी शिशु सुरक्षा योजना
३३७ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती (अधिसूचना दि.28.03.2016)
३३८ ऑन लाईन सॉप-टवेअर माध्यमातून अपंगत्त्व प्रमाणपत्र प्रदान करणे
३३९ आदिवासी विकास विभाग
३४० अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातीलइंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे.
३४१ आवदिासी मुलामुलीन्कारिता शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश देणे
३४२ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शाळांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती (भारत सरकार शिष्यवृत्ती)
३४३ सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती
३४४ कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग
३४५ पशुंचे खच्चीकरण.
३४६ औषोधोपचार.
३४७ व्यंध्यत्व व तपासणी.
३४८ शवविच्छेदन.
३४९ पशुंची नमुने तपासणी.
३५० आरोग्य तपासणी व दाखला देणे.
३५१ गर्भ तपासणी (गायी व म्हशींची).
३५२ गायी व म्हशींना कृत्रिम रेतन करणे.
३५३ इच्छुक व्यक्तींना कुक्कुटपालन प्रशिक्षण देणे.
३५४ स्वयंरोजगार विषयक प्रशिक्षण
३५५ मत्स्यव्यवसाय विभाग
३५६ मच्छिमारांसाठी मासेमारी परवाना
३५७ मच्छिमार संस्थांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी
३५८ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सीड सेंटर
३५९ मासेमार नौकांचे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी
३६० मच्छिमार नौकांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमारी परवाना
३६१ तारोपोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन तिकीट वितरण
३६२ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
३६३ इयत्ता 10 वी व 12 वी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभागी झालेल्या खेळाडूला, विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत
३६४ अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय / निमशासकीय व इतर क्षेत्रात 5 टक्के आरक्षणासाठी खेळाडू प्रमाणपत्र पडताळणी.
३६५ विभागाने आयोजित केलेल्या जिल्हा, भाग व राज्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्राविण्य / सहभाग प्रमाणपत्र देण्याबाबत.
३६६ डी एङ गुणपत्रक प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत
३६७ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा द्वितीय गुणपत्रक व प्रमाणपत्रे
३६८ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा प्रोव्हिजनल प्रमाणपत्र
३६९ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा गुणपडताळणी
३७० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा निकालानंतर उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत प्राप्त करणे
३७१ खाजगी उमेदवार परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणे
३७२ शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेसाठी संस्थांना परीक्षा परिषदेशी संलग्नता देणे
३७३ वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती
३७४ वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत
३७५ मृद व पाणी नमुने तपासणी
३७६ बियाणे नमुने तपासणी
३७७ खते नमुने तपासणी
३७८ किटकनाशके नमुने तपासणी
३७९ बियाणे विक्री परवाना (राज्यस्तर)
३८० खत निर्मिती/ विक्री प्रमाणपत्र देणे (राज्यस्तर)
३८१ किटकनाशके उत्पादन /विक्री परवाना (राज्यस्तर)
३८२ ठिबक संच उत्पादक नोंदणी
३८३ लागवड साहित्य आयात करण्याकरीता उत्पादकता प्रमाणपत्र देणे
३८४ कीटकनाशक नमुने तपासणी
३८५ विक्री योग्य फळांच्या कलमे/रोपे विक्रीस परवाना देणे
३८६ पीएचडी/एम.एस सी/ उच्च पदवीधर / पदव्युत्तर/पदवी प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत
३८७ पीएचडी/एम.एस सी/ उच्च पदवीधर / पदव्युत्तर/पदवी प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत
३८८ डूयप्लीकेट पी. पी . सी – तात्पुरते उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत
३८९ कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम )
३९० कृषी तांत्रिक पदविका मार्कशीटची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम )
३९१ माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत
३९२ स्थलांतर प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत
३९३ कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम)
३९४ कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम)
३९५ कृषी उत्पादनातील उर्वरित अंश तपासणी
३९६ लागवड साहित्य आयात करण्याकरिता उत्पादकता प्रमाणपत्र देणे
३९७ निर्यातक्षम द्राक्ष बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी ‘अपेडा ‘च्या ‘ग्रेपनेट ‘ प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे
३९८ निर्यातक्षम आंबा बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी ‘अपेडा ‘च्या ‘मँगोनेट’ प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे
३९९ निर्यातक्षम डाळिंब बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी ‘अपेडा ‘च्या ‘अनारनेट ‘ प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे
४०० निर्यातक्षम डाळिंब बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी ‘अपेडा ‘च्या ‘वेगनेट ‘ प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे
४०१ नवीन शिधापत्रिका मागणी
४०२ वजन-मापे उत्पादकांना परवाना
४०३ वजन-मापे उत्पादक परवाना नुतनीकरण
४०४ वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना
४०५ वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना नुतनीकरण
४०६ वजन-मापे दुरुस्तकांना परवाना
४०७ आवेष्टक नोंदणी प्रमाणपत्र
४०८ नामनिर्देशन नोंदणी प्रमाणपत्र
४०९ पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र आयातक जारी करणे
४१० वजन-मापे दुरुस्तक परवाना नुतनीकरण
४११ रेल्वे सवलत:- परराज्यात कला सादर करण्यासाठी पाचारण केलेल्या व अटीशतींनुसार पात्र कलापथकांना रेल्वे भाडे रकमेत सवलत मिळण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे
४१२ कलाकार प्रमाणपत्र
४१३ वृद्ध कलावंत मानधन:- 50 वर्षे वय असलेल्या व अटीशर्तीनुसार पात्र मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलाकार यांना मानधन देणे
४१४ पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभाग – पर्यटन विकास महामंडळ
४१५ पर्यटक घटकांना मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळण्याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
४१६ महाभ्रमण योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे.
४१७ पर्यटक घटकांना अंतिम प्रमाणपत्र देणे.
४१८ निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे.
४१९ पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभाग – पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी
४२० सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम/उपक्रमांसाठी रविंद्र नाटय मंदिर ऑडिटेरियम/मिनी ऑडिटेरियम/तालीम दालन  यांचे आरक्षण
४२१ ऑडिटेरियम/तालीम दालने यांच्या आरक्षणाकरिता घेतलेल्या अनामत रकमेचा परतावा
४२२ पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभाग – रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ
४२३ ऑर्केस्ट्रा तमाशा,मेळा,नाटक आयोजित करण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणा-या एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे.
४२४ एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
४२५ नाट्य संहितांना प्रमाणपत्र देणे
४२६ 7/12 उतारा
४२७ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 42 अ(1) (अ) ,विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे
४२८ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 42 अ (1) (ब) ,ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
४२९ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 42 अ अन्व्ये संबंधित व्यक्तिला विहित नमुन्यामध्ये सनद देणे
४३० उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलाम 44 (अ) च्या तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे ,त्या करीत आवश्यक अधिकृत माहिती उपलब्ध करून देणे
४३१ उद्वाहन चालविण्याची अनुन्यापती देणे
४३२ उद्वाहन उभारणीस परवानगी देणे
४३३ वीज संचमांडणीचे निरीक्षण करणे
४३४ जनित्र संचमांडणीचे नकाशे मंजूरी
४३५ जनित्र संचमांडणीची ऊर्जापित परवानगी
४३६ जनित्र संचमांडणीची नोंदणी.
४३७ उद्वाहन चालविण्याची अनुन्यापती करण्यासाठी दुय्यम परवाना देणे
४३८ लिफ्ट परवान्याचे मालकी हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज
४३९ तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती जागेची नोंदणी
४४० तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती (आयात केलेले पेय विदेशी मद्य आणि भारतीय बनाबनावटीचे पेय विदेशी मद्याच्या विक्रीसाठी (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे.) मंबु ई विदेशी मध्य नियम 1953 अंतर्गत नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.)
४४१ मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे.) क्लबच्या आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.
४४२ मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. )भारतीय बनावटीचे पेय मद्य विक्री करण्यासाठी व्यापार आणि आयातीसाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-1 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.
४४३ मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) हॉटेल आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-3 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.
४४४ तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती ( मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतगगत क्लबमध्ये नमुना फॉमग एफ.एल.डब्लल्यु.-4 वाईन विक्रीसाठी अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.)
४४५ मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत बीअर किंवा वाईन अथवा दोन्हींची सीलबंद स्वरूपातील विक्री करण्याकरता फॉर्म एफएल/बीआर-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.
४४६ विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतगगत सौम्य मद्य किंवा वाईन अथवा दोन्हीही यांची खुली आणि सीलबंद स्वरूपातील हॉटेल/कॅन्टीन /क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म ई अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.
४४७ विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतर्गत वाईनच्या विक्री करण्याकधरता नमुना फॉर्म ई-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.
४४८ मंबुई मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईनच्या सीलबंद विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु.-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे
४४९ मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम सीएल-सी परिाना मंजूर करणे.
४५० मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम एफएल-एफ परवाना मंजूर करणे.
४५१ मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 महाराष्ट्र राज्यात विदेशी मद्य आधण देशी मद्य खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता वार्षिक अथवा आजीवन फॉम एफएल-एक्ससी नमुन्यातील परवाना मंजूर करणे
४५२ मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईन सीमा शुल्क हद्दीतून बाहेर विक्री धिक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.
४५३ राज्यातील अल्पसंख्य संस्थांना धार्मिक/भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा घटनेच्या कलम 30(1) नॅशनल मायनॉरिटी एज्युकेशन अक्टच्या कलम 2(जी) नुसार प्रदान करणे
४५४ नावात बदलाची प्रसिद्धी
४५५ धर्मात बदलाची प्रसिद्धी
४५६ जन्मतारखेत बदलाची प्रसिद्धी
४५७ नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज
४५८ मोटार वाहन विभाग
४५९ एफ.सी.आर.ए नोंदणी
४६० हरितसेना महाराष्ट्र
४६१ एन.जी.ओ दर्पण
४६२ मानवी हक्क आयोग
४६३ ७/१२ काढणे
४६४  12  एन.जी.ओ
४६५ 80 जी एन.जी.ओ
४६६ इन्कमटॅक्स रिटर्न
४६७ TAN कार्ड
४६८ GST
४६९ ट्रेंड मार्क
४७० कॉपीराईट
४७१ शॉप ACT
४७२ ISO
४७३ कंपनी नोंदणी
४७४ पॅन कार्ड भागीदारी फर्म / कंपनी / संस्था / शाळा (ऑनलाइन)
४७५ कंपनीचा पत्ता बदला (कृपया कंपनीकडून अंतिम कोटेशन मिळवा) टीप: – डिजिटल स्वाक्षरी दर अतिरिक्त असेल
४७६ कंपनीचे नाव बदला (कृपया कंपनीकडून अंतिम कोटेशन मिळवा) टीप: – डिजिटल स्वाक्षरी दर अतिरिक्त असेल
४७७ कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज (कृपया कंपनीकडून अंतिम कोटेशन मिळवा) टीपः – डिजिटल सिग्नेचर रेट अतिरिक्त असेल
४७८ कंपनी बंद करण्याचे काम (टीपः – सी .अधिक माहिती अहवाल अतिरिक्त)
४७९ शेअर हस्तांतरण (कृपया नोट स्टॅम्प वगळता आहे)
४८० कंपनी नोंदणी (प्रायव्हेट लिमिटेड फॉर्मेट) (ऑनलाईन) (2 दर निर्देशकांना खालील दर अनुमत) अतिरिक्त निदेशक सामील होण्याची दर
४८१ दीन क्रमांक (संचालक ओळख क्रमांक) (ऑनलाइन) (डिजिटल स्वाक्षरी दर अतिरिक्त असेल)
४८२ कंपनीची नोंदणी (मर्यादित स्वरूप) (ऑनलाइन) (7 दर निर्देशकांना खालील दराने परवानगी द्या) अतिरिक्त निदेशक सामील होण्याची दर अतिरिक्त)
४८३ एलएलपी नोंदणी (मर्यादित दायित्व भागीदारी)
४८४ आयकर रिटर्न न घेता शाळा ऑडिट (न करपात्र ऑडिट)
४८५ एनजीओ / ट्रस्ट आयकर रिटर्नशिवाय नॉन-टॅक्सटेबल ऑडिट
४८६ शाळा / कंपनी / ट्रस्ट / फर्म / व्यक्तीसाठी कर ऑडिट. कृपया कंपनीशी संपर्क साधा (डिजिटल सिग्नेचर रेट अतिरिक्त असेल)
४८७ टीसीएस रिफंड (ऑडिट) (डिजिटल सिग्नेचर रेट अतिरिक्त असेल)
४८८ पेटंट / डिझाईन (कृपया ग्राहकांच्या अंदाजानुसार ग्राहकांशी संपर्क साधा)
४८९ भागीदारी करार (मसुदा)
४९० कॉपीराइट अधिकार (संकल्पना / सॉफ्टवेअर / संगीत / इत्यादी) (कृपया एस्टीमॅटसाठी संपर्क साधा
४९१ प्रकल्प अहवाल
४९२ प्रोजेक्ट केलेले आणि अंदाजपत्रक शिल्लक
४९३ सीए नेट वर्थ प्रमाणपत्र
४९४ सीए करंट खाते प्रमाणपत्र
४९५ सीए एनओसी आणि सत्यापन प्रमाणपत्र
४९६ 15 सीए / सीबी प्रमाणपत्र
४९७ डीएससी -2 (आज दर आणि मोठ्या खरेदीसाठी कृपया संपर्क साधा)
४९८ डीएससी -2 बी (कृपया आज दर आणि मोठ्या खरेदीसाठी संपर्क साधा)
४९९ डीएससी -3 (आज दर आणि मोठ्या खरेदीसाठी कृपया संपर्क साधा)
५०० टीडीएस तिमाही रिटर्न 24 क्यू / 26 क्यू सादर करा
५०१ फॉर्म 16 ए / 16 नाही. (संबंधित टीडीएस सादर करणे) टीपः – जर टॅक्सवे टीडीएस रिटर्न सादर करते तर आम्ही 16 क्रमांकाचे फॉर्म देऊ
५०२ टीसीएस रिटर्न
५०३ व्हॉइस मॅसेज (फोन नेटवर्क कंपनीनुसार रेट)
५०४ हॉटेल व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर (विंडो बेस)
५०५ बिल्डर मॅनेजर सॉफ्टवेअर (डेस्कटॉप) दोन मॉडेलमध्ये 15000 + 5000 = 20000
५०६ एमएलएम सॉफ्टवेअर 40000 (कृपया आवश्यकतानुसार कोटेशन पुरस्कारांसाठी संपर्क साधा)
५०७ बल्क ईमेल सॉफ्टवेअर 1500 (कृपया अपडेट आणि नवीन दरासाठी संपर्क साधा)
५०८ बल्क लेबल प्रिंट सॉफ्टवेअर
५०९ वेबसाइट 3000 / – सह ऑनलाइन परिणाम सॉफ्टवेअर
५१० स्मार्ट केबल ऑपरेटर सॉफ्टवेअर 5000
५११ ट्रान्सपोर्टर व्यवस्थापन
५१२ ऑनलाईन पेमेंट गेटवे (कोणताही डेबिट कार्ड / नेट बँकिंग / क्रेडिट कार्ड स्वीकार्य)
५१३ करवे टाइम्स सदस्य (वृत्तपत्र)
५१४ करवे टाइम्स जाहिराती (किमान दर 100-25000 दर)
५१५ एएटी अकाउंटिंग कोर्स (व्हर्च्युअल क्लासेस क

" नमस्कार "

हे संकेतस्थळ खास महाराष्ट्रातील ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक गावांमधील नागरीकांच्या सेवेसाठी बनविण्यात आले आहे, तसेच तुम्ही जर सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणारे अधिकारी असाल किंवा तुम्ही गावाला किंवा ग्रामपंचायतला उपयुक्त कुठले उत्पादन निर्मिती करत असाल; अथवा तुम्ही कंत्राटदार ,समाजसेवक, किंवा कुठल्या स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी असाल, आणि या पूर्ण प्रक्रियेसाठी डिजिटल ऑनलाईन प्रक्रिया करणे गरजेचे असते त्यासाठीच सदरचे संकेतस्थळ महा ग्रामीण डिजिटल ऑनलाइन सेवा केंद्राद्वारे आपणास सुलभरीत्या सेवा पुरविण्यास आपल्या गावामध्ये/शहरामध्ये आपल्या हक्काचं केंद्र म्हणून उपयुक्त ठरणार आहे. सदर संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत…

महा ग्रामीण डिजिटल केंद्र प्रमुख लॉग इन

Close Menu
×
×

Cart